środa, 19 maj 2021 07:30

Co to jest kontrakt futures?

depozyt zabezpieczający depozyt zabezpieczający pexels

Kontrakt futures jest rodzajem pochodnego instrumentu finansowego. Zasadniczo, kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży pewnego instrumentu pierwotnego z odroczonym terminem realizacji. Instrumentem pierwotnym lub bazowym może być papier wartościowy, waluta lub towar.

Historia pojawienia się kontraktów terminowych

Po raz pierwszy taki kontrakt został zawarty w połowie XIX wieku w Ameryce Północnej. Do połowy XX wieku kontrakty terminowe były stosowane tylko na rynku rolnym, ponieważ to właśnie na tym rynku korzyści z ustalonej z góry ceny produktów były najbardziej widoczne. Dziewiętnastowieczni rolnicy mieli trudności z planowaniem sprzedaży. Dopóki nie przyjeżdżali na targi, trudno było zrozumieć, czy na dany towar będzie zapotrzebowanie w bieżącym roku.

Pojawienie się futures wiązało się z chęcią zabezpieczenia się producentów towarów przed "skokami cen" produktów.

Jeśli dobre zbiory doprowadziły do nadwyżki produkcji wszystkich sprzedających, nadwyżka ta zazwyczaj musiała zostać zniszczona. W przeciwnej sytuacji towar deficytowy stałby się natychmiast bardzo drogi i przyniósłby producentowi bajeczne zyski. Rolnik jest bliższy stabilności, gdy ma pewność, że rezultat jego pracy zostanie zrealizowany.

Z tego powodu zaczęli z wyprzedzeniem uzgadniać ilość, cenę i gwarancje odkupienia uprawianych produktów. Na tym polegała kluczowa istota kontraktów futures — obie strony z góry wiedziały o transakcji, sprzedający i kupujący byli zabezpieczeni przed nieprzewidywalnymi zmianami cen i innymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Wykorzystanie kontraktu terminowego typu futures

Kluczową kwestią przy pracy z kontraktami terminowymi jest istnienie pośrednika — giełdy. Do jej zadań należy udostępnienie platformy internetowej do zawierania umów, gwarantuje wiarygodność klientów (prowadzony jest monitoring w celu wykluczenia kontrahentów, którzy znajdują się na "czarnych listach" firm, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań). Na temat wykorzystania futures można znaleźć więcej informacji tutaj — pozwoli ona na głębsze zrozumienie pojęcia kontraktów futures i zdobywanie niezbędnej wiedzy, aby spróbować swoich sił na rynku.

Strony zawierające umowę wnoszą depozyt zabezpieczający, który stanowi gwarancję realizacji transakcji. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy jednej ze stron, wpłacona wcześniej kwota jest wypłacana jako rekompensata za utracone korzyści lub straty poniesione w wyniku rozwiązania umowy.

Kontrakty futures mogą być wykorzystywane nie tylko do zabezpieczenia ryzyka, ale również jako płynne aktywa, mogą być odsprzedawane bez ograniczeń ilościowych aż do momentu wygaśnięcia. Spekulacja nie wpływa na istotę kontraktu, ponieważ jego specyfikacja pozostaje niezmieniona, co zwiększa płynność aktywa.