środa, 21 czerwiec 2017 09:03

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Choć Ustawodawca co roku zaskakuje przedsiębiorców zmianami prawno-podatkowymi, to w zakresie regulacji, dotyczących kas fiskalnych, nie nastąpiły znaczące zmiany. W 2017 roku nie wprowadzono węższego lub szerszego grona podatników, których dotyczą preferencyjne warunki, pojawiają się za to nowe wytyczne w zakresie zwolnień i ewentualnych wyłączeń od nich. Jednak to nie koniec zmian, prawdziwa rewolucja ma nastąpić od 2019 roku.

Kto ma obowiązek prowadzić kasę fiskalna w 2017roku?

Ewidencja sprzedaży poprzez kasę fiskalną wynika z artykułu 111 ust. 1 Ustawy o podatku Vat. Choć dotyczy praktycznie wszystkich podatników, Ministerstwo Finansów może na drodze wydanych rozporządzeń, wprowadzać wyłączenia z tego obowiązku. Czasowe zwolnienie z kasy fiskalnej może dotyczyć niektórych grup podatników, jak również może być przypisane do konkretnych czynności.

Zasadniczo wytyczne na 2017 rok powieliły zasady, obowiązujące w latach 2015-2016. Jednak w odróżnieniu od poprzednich ustaw, ta będzie obowiązywać tylko przez jeden rok. Związane jest to z planowaną modernizacją działającego systemu kas oraz wprowadzenia nowych rozwiązań - szczegóły dostępne są pod adresem kasafiskalna2019.pl

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej mimo prowadzenia działalności?

Na 2017r zaplanowano nieznaczne rozszerzenie zakresu podmiotów i czynności, których dotyczy zwolnienie z kasy fiskalnej.

Jedno z nich dotyczy działalności, wykonywanej osobiście przez osoby niewidomie. Stan niepełnosprawności musi być potwierdzony orzeczeniem lekarskim. To konkretne zwolnienie związane jest z faktem braku na naszym rynku rozwiązań lub technologii, umożliwiających osobom niewidomym użytkowanie kas.

Kolejne, nowe zwolnienie z kasy fiskalnej, przewidziano dla jednostek samorządu terytorialnego.

Czynności nie wymagające ewidencji kasowej

Oprócz zwolnień, związanych z rodzajem lub formą prowadzonej działalności gospodarczej, ustawodawca przewidział również katalog czynności wyłączonych.

Jedną z nich są usługi medyczne i dentystyczne, prowadzone przez osoby niewidome. 
Podobnie jest w wypadku działalności medycznej i dentystycznej, prawniczej, jak również doradztwa podatkowego, o ile jest prowadzona na odległość, a zapłata za nią dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego.

Wyłączenia ze zwolnień w roku 2017

Ustawodawca, niezależnie od sposobu prowadzonej działalności gospodarczej, wysokości obrotu, rodzaju zapłaty czy sposobu dostawy, stworzył katalog czynności, kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej jest niemożliwe.

Zaliczamy do nich między innymi dostawy gazu płynnego i części do silników. Oprócz tego, podmioty sprzedające i dostarczające nadwozia do pojazdów, części przyczep, naczep, akcesoriów do pojazdów silnikowych mają obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie.

Nie mają możliwości zwolnienia firmy, świadczące usługi w zakresie przewozu pasażerskiego, przewozu taksówkami oraz związanych z wyżywieniem.

Co ciekawe, podmiotowe zwolnienia z obowiązku rejestracji zachowali rolnicy oraz kowale. Branżą związana ze zbieraniem i przetwórstwem odpadów, odprowadzaniem ścieków, utylizacją również nie ma takiego obowiązku.

W związku z dostosowywaniem wymogów prawnych do postępu technologii, zwolnienie przysługuje przy sprzedaży biletów i posiłków na pokładach samolotów oraz zakupu biletów w maszynach, wydających bilety, które są obsługiwane przez klientów.

Dodatkowo, jeżeli sprzedaż odbywa się na podstawie faktury, a nabywana rzecz ulega amortyzacji, również nie ma obowiązku ewidencji na kasie.