środa, 08 styczeń 2020 15:37

Jaką dokumentację prowadzi nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający Nauczyciel wspomagający

Jak powinien dokumentować swoją pracę nauczyciel współorganizujący kształcenie w przedszkolu i szkole? Czy powinien prowadzić oddzielne dzienniki?

Odpowiedź: 

Według mojej opinii nauczyciel wspomagający nie prowadzi odrębnego dziennika, gdyż współuczestniczy/współorganizuje zajęcia, które są dokumentowane w dzienniku zajęć przedszkola lub dzienniku lekcyjnym. Odrębnie dokumentowane powinny  być zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli nauczyciel takie zajęcia prowadzi.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 czyli tzw. wspomagający:

 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 5. prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4, tj. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Natomiast przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przewidują prowadzenie w szkole:

 • dziennika lekcyjnego dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym (§  8 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym (§  9 rozporządzenia),
 • dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika lekcyjnego lub  dziennika zajęć w świetlicy -  jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, uczniów, słuchaczy oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy (§  11 rozporządzenia),
 • dziennika zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuta pedagogicznego lub innego specjalisty (§  18 rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela, jeżeli bierze on udział w zajęciach edukacyjnych z oddziałem lub w zajęciach świetlicowych wspólnie prowadzonych z innym nauczycielem, to nauczyciel tzw. wspomagający potwierdza realizację zajęć podpisem - razem z nauczycielem danych zajęć.

Natomiast, jeżeli nauczyciel wspomagający prowadzi inne zajęcia (zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym), np. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy rewalidacyjne, to prowadzi odrębnie dzienniki tych zajęć, zgodnie z regulacją wynikającą z §  11 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki).

Zapamiętaj!

Jeżeli uczeń bierze udział w razem z oddziałem i  nauczyciel wspomagający uczestniczy w tych zajęciach – to nauczyciel nie prowadzi odrębnego dziennika swoich czynności. Potwierdzenie realizacji zajęć w trakcie wspomagania dziecka w  zajęciach z cała grupą/oddziałem nauczyciel wspomagający potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przedszkola lub – analogicznie jak nauczyciel „wiodący”.

W ramach wewnętrznych ustaleń, dyrektor może powierzyć nauczycielowi prowadzenie innej dokumentacji niż ściśle określona w przepisach, trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla prowadzenia odrębnie niż udział w zajęciach lekcyjnych, dokumentacji czynności, polegających na wsparciu dziecka w bieżącej pracy – w szczególności, że działania te powinny być wcześniej ustalone i udokumentowane w IPET, a jednocześnie - w odniesieniu do wymaganych zapisów w dzienniku zajęć lekcyjnych -  tożsame z zapisami zajęć prowadzonych z cała grupą, w których uczeń uczestniczy.

Zobacz też:

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) - § 7 ust. 7
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.) - § 8,9,11,18

Marzenna Czarnocka
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych
Ekspert portalu oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

 

Artykuły powiązane

 • Szkoła policealna - postaw na wykształcenie!

  Dylematy związane z dalszą edukacją po ukończeniu szkoły średniej potrafią spędzać sen z powiek. Czy powinienem za wszelką cenę iść na studia? Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy, o którym wiadomo tylko jedno - jest bardzo zmienny i nieprzewidywalny. Inwestować w siebie na wyczucie, czy kierując się twardymi danymi?

 • Egzaminy SAT – warunek aplikacji na studia w USA

  Aby aplikować na studia undergraduate w Stanach Zjednoczonych, prawie zawsze trzeba podejść do testów SAT. Są to standaryzowane egzaminy zdawane na koniec szkoły średniej w USA. Ich celem jest sprawdzenie, czy uczniowie posiadają wiedzę, umiejętności i poziom inteligencji niezbędne do podjęcia nauki na uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych.

 • 10 powodów, dla których warto się uczyć angielskiego

  Nauka języka angielskiego https://www.britishschool.pl/lomianki jest ważna – ciężko znaleźć osobę, która temu zaprzeczy. Niestety wiele osób, wciąż nie może znaleźć wystarczającej motywacji, aby zrobić pierwszy krok do osiągnięcia płynności w języku obcym. Dlaczego więc warto zapisać się na kurs języka angielskiego?

 • Obowiązki opiekunki osób starszych w Niemczech

  Podejmując decyzję o pracy w opiece jednym z podstawowych pytań, jakie sobie zadajemy jest pytanie o zakres obowiązków. Co będziemy musieli robić w domu podopiecznego i w czym mu pomagać? Można powiedzieć, że ile przypadków, tyle odpowiedzi i różnych historii opiekunek. Istnieje jednak dość ścisła, konkretna lista obowiązków opiekunki osób starszych.

 • Recykling makulatury - dlaczego się opłaca?

  Na przełomie XX i XXI w. zostaliśmy zasypani tworzywami sztucznymi. Zaczęliśmy pakować w torebki foliowe zakupy, kanapki do pracy, posiłki. Plastikowymi butelkami wyparliśmy tłukące się szklane. Drewniane zabawki przestały się podobać, nawet meble (np. krzesła, stoliki w przedszkolach) przestały być produkowane z naturalnego surowca.