piątek, 21 lipiec 2017 09:00

Prawo pracownika do odmowy wykonywania pracy ze względu na zły stan BHP

Sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Istnieją jednak sytuacje, w których może on odmówić wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.

 Kluczowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, umożliwiających wykonywanie przydzielonych im zadań. Czasami zdarza się, że warunki na miejscu pracy są dalekie od idealnych. W przypadku gdy uchybienia są naprawdę znaczące i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia pracownika to w każdej chwili może on odmówić wykonywania pracy. Ma do tego prawo, że w przypadku uchybień nie podejmie się wykonywania pracy.

 Art. 210 § 1 K.p., daje uprawnienia do powstrzymania się od świadczenia pracy ze względu na:

  • warunki pracy, które nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, a w dodatku stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika
  • niebezpieczeństwo wykonywanej pracy, zagrażające innym osobom

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest jednak natychmiastowe poinformowanie pracodawcy o niebezpiecznych warunkach i fakcie powstrzymania się od wykonywania obowiązków zawodowych.

Jeżeli pracownik przestanie wykonywać pracę ze względu na niebezpieczne warunki BHP, ale pomimo tego niebezpieczeństwo nie zniknie, to może on oddalić się z miejsca zagrożenia, informując o tym niezwłocznie swojego pracodawcę.

Powstrzymanie się od wykonywania pracy a wynagrodzenie

Kiedy z powodu złego stanu bhp pracownik powstrzymuje się od obowiązku pracy lub oddala się z miejsca zagrożenia, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Dzieje się tak wyłącznie wtedy, kiedy zagrożenie jest rzeczywiste, a pracownik poinformował o nim pracodawcę. Co ważne, pracownik nie ma obowiązku oceny stopnia zagrożenia według fachowej, specjalistycznej wiedzy, której siłą rzeczy najczęściej nie posiada. Powstrzymanie się od wykonywania obowiązków zawodowych jest więc usprawiedliwione także wtedy, kiedy oceniając sytuację pozostawał w usprawiedliwionym błędzie.

Prawo i obowiązek

Kluczowy jest również fakt, że w przypadku gdy warunki wykonywania obowiązków zawodowych stwarzają realne zagrożenie pracownik ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek powstrzymania się od pracy. Oprócz wykonywania pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest bowiem przestrzeganie wymogów bhp.

Więcej informacji na blogu: http://www.solace.pl/rodzaje-spraw/odszkodowanie-po-wypadku-w-pracy/.